Tháng 8 năm 1938, phòng thí nghiệm caliper KANON được thành lập tại Machida, Tokyo. Tháng 12 năm 1955, đạt được phê duyệt đầu tiên của JIS (Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản) trong ngành. Đăng ký theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào năm 1992 và tiêu chuẩn ISO 14001 vào năm 2001.

Tháng 8 năm 1938, phòng thí nghiệm caliper KANON được thành lập tại Machida, Tokyo. Tháng 12 năm 1955, đạt được phê duyệt đầu tiên của JIS (Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản) trong ngành. Đăng ký theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào năm 1992 và tiêu chuẩn ISO 14001 vào năm 2001.